شماره موبایل

۰۹۳۸۲۶۱۰۲۶۸

مرتضی سیدعلی

تلفن ثابت

۰۲۱۶۶۷۹۹۱۶۵

آدرس

تهران میدان معلم